Get Adobe Flash player

 

DOANH NGHIỆP PHẢI ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN BẰNG 2% QUỸ TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH


Đây là một trong những nội dung mới quy định tại Luật Công đoàn năm 2012, số 12/2012/QH13, do Quốc hội thông qua ngày 20/06/2012.

Trước những bất cập của việc quy định mức 02 mức phí Công đoàn khác nhau trong nhiều văn bản dưới luật từ trước đến nay (cụ thể, mức trích nộp kinh phí Công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương theo ngạch, bậc hoặc tiền lương phải trả cho người lao động và các khoản phụ cấp lương (nếu có) đối với cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp; bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động Việt Nam đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh), Quốc hội đã thống nhất quy định kinh phí Công đoàn do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nói chung đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động từ ngày 01/01/2013.

Việc quy định thống nhất thống nhất mức trích nộp kinh phí Công đoàn của các tổ chức, doanh nghiệp như trên nhằm góp phần tạo nên sự bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức; đồng thời bổ sung nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động bảo vệ lợi ích cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Luật cũng tạo điều kiện tối đa đối với hoạt động Công đoàn, cụ thể như: Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn; phối hợp với Công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động; thừa nhận và tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật; lấy ý kiến của Công đoàn cùng cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động …

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

 

Tải về Luật Công đoàn năm 2012, số 12/2012/QH13

Tin nổi bật

Hình Ảnh

 • Cổng A
 • Cổng A
 • Cổng A
 • Hội trường rùa
 • Hội trường rùa
 • Trung tâm học liệu
 • Trung tâm dịch vụ và chuyển giao công nghệ
 • Khoa công nghệ
 • Khu hiệu bộ
 • Khoa khoa học
 • Khoa khoa học chính trị
 • Khoa nông nghiệp
 • Khoa sư phạm
 • Khoa thủy sản
 • Khoa kinh tế
 • Vòng xoay
 • Vòng xoay
 • Khu Dịch vụ - Ươm tạo doanh nghiệp - NXB
 • Trung tâm Dịch vụ và CGCN
 • Trung tâm Kiểm định và TVXD
 • Trung tâm Công nghệ Phần mềm
 • Trung tâm Dịch vụ KHNN
 • Trung tâm Đào tạo và tư vấn Kinh tế